Articles

2 ý kiến về “Đôi điều về thế hệ diễn viên ảo”

  1. shinichi 10.08.01, 12:01

    Bạn làm ơn bớt chêm tiếng Anh một tí đi á! ! đọc mà lâu lâu có vài từ thấy sao sao ấy, thà viết hẳn tiếng Anh đi ! góp ý thui có gì bỏ wa

  2. strumpfucini 02.08.01, 10:36

    Theo to^i, the^’ he^. die^~n vie^n a?o (virtual actors and actresses) chi? co’ ta’c du.ng gia?i tri’ nha^’t tho*`i chu*’ kho^ng the^? la` ddi.nh hu*o*’ng pha’t trie^?n la^u da`i cu?a ddie^.n a?nh ddu*o*.c . Why ? Vi` nhu*~ng die^~n vie^n na`y chi? ho*n die^~n vie^n tha^.t o*? ky~ xa?o, ddo^. kho’ cu?a nhu*~ng ddo^.ng ta’c ky` la. ma` stunts kho’ thu*.c hie^.n hoa(.c kho^ng thu*.c hie^.n ddu*o*.c due to human facts. However, ve^` ma(.t die^~n xua^’t thi` die^~n vie^n a?o cha(‘c cha(‘n kho^ng co’ ddu*o*.c nhu*~ng gia^y phu’t xua^’t tha^`n nhu* nhu*~ng die^~n vie^n tha^.t, vi` ddo’ chi? la` nhu*~ng u*o*’c le^. do ma’y ti’nh ta.o ra hoa(.c do ngu*o*`i ve~ ta.o ne^n. Nhu*~ng ca’i nha(n ma(.t, nhi’u ma`y, die^~n ta? no^.i ta^m chi? la` a?o, kho’ co’ the^? dda.t ddu*o*.c mu*’c tha^.t, nha^.p ta^m va`o nha^n va^.t ba(`ng ngu*o*`i thu*o*`ng. La`m sao co’ the^? digitalise Dustin Huffman trong Parpillon, OutBreak, RainMan, etc. La`m sao co’ the^? digitalise Robert De Niro trong 15 Minutes, A Few Good Men, etc. La`m sao co’ the^? digitalise Mel Gibson, Helen Hunt, Meg Ryan, Jack Nicholson, etc. Chi? co’ the^? virtualise Arnold Schwarznegger, Sylvester Stallone, Jean Claude Vandam trong 1 so^’ film cu?a ho. (vi` to^i tha^’y 1 so^’ film ho. ddo’ng cu~ng co’ cha^’t lu*o*.ng no^.i dung va` die^~n xua^’t).

    Sorry vi` co’ the^? idea cu?a to^i conflict vo*’i ca’c ba.n fan cu?a ky~ xa?o ddie^.n a?nh. To^i cu~ng thi’ch xem ky~ xa?o ddie^.n a?nh vi` no’ co’ ta’c du.ng gia ta(ng hie^.u qua? cu?a film. Ba?n tha^n to^i ra^’t me^ nhu*~ng ca?nh hu`ng vi~ trong Gladiator, nhu*~ng pha no^? bomb, la^.t xe trong ca’c film actions, dda(.c bie^.t la` SwordFish recently. Nhu*ng no’ chi? nhu* la` gia vi. cho film tho^i, ddu*`ng ba(‘t no’ tha`nh mo’n a(n chi’nh cu?a film. Mo’n a(n chi’nh cu?a film pha?i la` content, no^.i dung, die^~n xua^’t cu?a die^~n vie^n. Ba?n tha^n to^i xem Final Fantasy, Tomb Raider chi? tha^’y la. ma(‘t chu*’ kho^ng ddo.ng la.i 1 chu’t gi` ve^` no^.i dung trong to^i va` cha(‘c cha(‘n la` no’ se~ kho^ng exist trong bo^. collection cu?a to^i. Shrek thi` obviously will be included since its content is also as good as its digital feature.

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.