Reply To: Nhạc phim The Myth (Jackie Chan)

#88552
lmtruong
Participant

  Jackie (Trung văn):

  Giải khai ngã tối thần bí đích đẳng đãi,

  Tinh tinh truỵ lạc, phong tại xuy động.

  Chung ư tái tương nhĩ ủng nhập hoài trung,

  Lưỡng khoả tâm chiến đẩu.

  Tương tín ngã bất biến đích chân tâm,

  Thiên niên đẳng đãi hữu ngã thường nặc.

  Vô luận kinh quá đa thiểu đích hàn đông,

  Ngã tuyệt bất phóng thủ.

  Kim (Hàn ngữ):

  Hiện tại khẩn trảo trú ngã đích thủ,

  Bế thượng nhãn tình.

  Thỉnh nhĩ hồi tưởng khởi quá khứ ngã môn luyến ái đích nhật tử.

  Ngã môn thị nhân vi thái ái,

  Sở vi cánh sử đắc ngã môn thống khổ.

  Ngã môn liên “Ái nhĩ” giá nhất cú thoại đô vô pháp giảng.

  Jackie (Trung văn):

  Mỗi nhất dạ bị tâm thống xuyên việt,

  Tư niệm vĩnh một hữu chung điểm.

  Tảo tập quán liễu cô độc tương tuỳ,

  Ngã vi tiếu diện đối.

  Tương tín ngã, nhĩ tuyển trạch đẳng đãi.

  Tái đa khổ thống dã bất thiểm đoá.

  Chỉ hữu nhĩ đích ôn nhu năng giải cứu

  Vô biên đích lãnh mạc.

  Kim (Hàn ngữ):

  Hiện tại khẩn trảo trú ngã đích thủ,

  Bế thượng nhãn tình.

  Thỉnh nhĩ hồi tưởng khởi quá khứ ngã môn luyến ái đích nhật tử.

  Ngã môn thị nhân vi thái ái,

  Sở vi cánh sử đắc ngã môn thống khổ.

  Ngã môn liên “Ái nhĩ” giá nhất cú thoại đô vô pháp giảng.

  Jackie + Kim:

  Nhượng ái thành vi nhĩ ngã tâm trung,

  Na vĩnh viễn thịnh khai đích hoa.

  Xuyên việt không thời tuyệt bất đê đầu,

  Vĩnh bất phóng khí đích mộng.

  Kim (Hàn ngữ):

  Ngã môn thị nhân vi thái ái,

  Sở vi cánh sử đắc ngã môn thống khổ.

  Ngã môn liên “Ái nhĩ” giá nhất cú thoại đô vô pháp giảng.

  Jackie + Kim:

  Nhượng ái thành vi nhĩ ngã tâm trung,

  Na vĩnh viễn thịnh khai đích hoa.

  Kim (Hàn ngữ):

  Ngã môn thiên vạn bất yếu vong ký ngã môn đích ước định.

  Jackie (Trung văn):

  Duy hữu chân ái truy tuỳ nhĩ ngã,

  Xuyên việt vô tận thời không.

  Kim (Hàn ngữ):

  Ngã môn liên “Ái nhĩ” giá nhất cú thoại đô vô pháp giảng.

  Jackie (Trung văn):

  Ái thị tâm trung duy nhất bất biến mỹ lệ đích thần thoại.

  Sưu tầm.

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar