Gái Nhảy Phần 2

 • This topic is empty.
 • Creator
  Topic
 • #35452
  knockoff
  Participant

   Kòch baûn phim

   Gaùi nhaûy. 2.

   Baét ñaàu vieát ngaøy 25- 4- 2003.

   Maøn aûnh toái ñen. Roài coù moät doøng chöõ traéng hieän ra:

   “Xin chaân thaønh taëng boä phim naøy cho nhöõng coâ gaùi trong boùng toái. Hy voïng ñaây laø moät ñoám löûa thaép leân”.

   1.

   Raïp haùt. Noäi- Ñeâm.

   Aâm nhaïc vang leân aàm aàm. Ñeøn maøu chôùp röïc rôõ.Khaùn giaû voã tay raøo raøo, hoø reo naùo nhieät. Treân saân khaáu , maáy chuïc coâ gaùi trong trang phuïc aùo taém ñang laøm ñoäng taùc ñi daïo treân bieån. Moät taám phoâng veõ hình trôøi xanh, maây traéng vaø caùc chuù caù heo ôû sau löng hoï.

   Ba boán coâ gaùi tuyeät ñeïp, cao, treû trung vôùi caùc voøng eo lyù töôûng cuøng saùnh böôùc. Hoâ xoay voøng, ñeå moät taám luïa moûng vaét qua ngöôøi bay leân huyeàn aûo.

   Khaùn giaû reo hoø. Moät oâng giaø laøm rôi caû kính, nhaët leân vöøa ñònh ñeo laïi vaøo muõi thì moät oâng giaø khaùc ngoài beân caïnh giaät laáy ñeo tröôùc.

   Caùc coâ gaùi thay ñoåi ñoäi hình, heát ñi thaúng laïi tôùi ñi cheùo. Roài taát caû hoï cuùi ñaàu chaøo.

   Coâ giôùi thieäu chöông trình, maëc aùo daøi böôùc ra tuyeân boá:

   _ Thöa caùc baïn, baây giôø laø phaàn bieåu dieãn cuûa ngöôøi maø taát caû chuùng ta chôø ñôïi töø laâu, nam ca só Khaùnh Tröôøng.

   Khaùn giaû aøo leân nhö soâi. Khaùnh Tröôøng chaïy ra, anh khoaûng hôn hai möôi tuoåi, ñeïp trai theo kieåu thö sinh, anh cuùi chaøo, nhaët moät boù hoa döôùi saøn dieãn leân roài caát tieáng haùt baûn “ Chaân tình” cuûa Traàn Leâ Quyønh:

   “ Muøa xuaân vöøa ñeán, hoa veà treân nhöõng baøn tay.

   Vaø em vöøa ñeán thay maøu aùo môùi vì anh.

   Nguyeän cho ngaøy thaùnh, em ñeàm nhö nhöõng sôùm mai

   Nhöõng nhoïc nhaèn chôùm quen, vaãn trong maøu maét em ñang nhìn veà anh….”

   Nhöõng khaùn giaû haøng gheá ñaàu ñöùng leân raøo raøo.

   Khaùnh Tröôøng haùt tieáp:

   “ Vaø anh laïi nhôù, nhöõng giôø em ñöùng chôø troâng.

   Moät mình laëng leõ, öôùt laïnh trong möa vì anh.

   Tình yeâu tìm thaáy, nguyeân veïn sau ñeâm baûo doâng.

   Giöõa hoang taøng laõng queân, nôi cuoái ñöôøng coù em troâng chôø ñôïi anh.”

   ÔÛ caùc haøng gheá giöõa, khaùn giaû ñung ñöa nhö soùng ngöôøi theo nhòp baøi haùt.

   “ Nhö chöa töøng coù nhöõng phuùt lìa xa

   Daáu göông maët treân vai anh khoùc oaø

   Con ñöôøng anh ñi roài cuõng ñöa anh veà beân em.

   Nhö anh ñöôïc soáng nhöõng phuùt ñaàu tieân

   Coù caàn ñeán nhöõng giaây cuoái cuøng

   Suoát cuoäc ñôøi anh khoâng queân chaân tình daønh heát cho anh”.

   Toaøn theå khaùn giaû trong nhaø haùt ñöùng leân voã tay. Maáy chuïc coâ gaùi treû oâm hoa chaïy aøo leân saân khaáu, hoï nhö nhaán chìm Khaùnh Tröôøng, coù caûm giaùc anh bò choân vuøi.

   2.

   Maët tieàn nhaø haùt- Ngoaïi – Hoaøng hoân.

   Khaùnh Tröôøng vaãn maëc boä quaàn aùo bieåu dieãn, nhöng coù khoaùc theâm chieác aùo veste, tay oâm nhieàu boù hoa, chaïy töø cöûa hoâng ra .Ñaùm khaùn giaû hình nhö chôø ñôïi ñaõ laâu, uaø tôùi taëng hoa nöõa vaø xin chöõ kyù.

   Oâng baàu beùo phuïc phòch, moà hoâi moà keâ nheã nhaïi toùm laáy anh:

   _ Tröôøng, Tröôøng, buoåi bieãu dieãn tôùi thì sao?

   Tröôøng nhaên nhoù:

   _ Cho toâi nghæ vaøi ngaøy ñi. Toâi meät laém.

   _ Oâng baàu reân ræ:

   _ Caäu khoâng haùt laø gieát toâi ñaáy. Toâi quaûng caùo roài.

   Khaùnh Tröôøng khoâng ngôùt noùi caâu xin loãi. Anh kyù lia lòa vaø haáp taáp chui vaøo chieác xe hôi hieäu Mercedes loaïi lôùn ñang tröôøn tôùi. Maáy anh veä só maëc trang phuïc cuûa coâng ty baûo veä ‘ Long Haûi’ phaûi ra söùc caûn ñaùm ñoâng. Cöûa xe ñoùng laïi raát vaát vaû, chieác xe töø töø ra khoûi saân nhaø haùt trong voøng vaây khaùn giaû, roài phoùng moãi luùc moät nhanh.

   3.

   Caûnh ñoàng queâ- Ngoai- Hoaøng hoân.

   Chieác Mercedes phoùng treân neàn trôøi ñoû röïc qua nhöõng khung caûnh raát ñaëc tröng: Ñoàng luùa, bôø bieån, caàu qua soâng.

   4.

   Coång saân bay Noäi- Baøi. Ngoaïi- Hoaøng hoân.

   Chieác Mercedes döøng laïi tröôùc loái vaøo cuûa haønh khaùch ga ñi quoác noäi. Khaùnh Tröôøng haáp taáp caàm haønh lyù xaùch tay, coù moät ngöôøi veä só keùo chieác vali laáy ra töø “coáp” sau xe ñuoåi theo anh.

   5.

   Ñöôøng baêng saân bay. Ngoaïi- Hoaøng hoân.

   Chieác phaûn löïc cô khoång loà mang phuø hieäu cuûa Vieât-nam airlines chaïy ra ñöôøng baêng vaø töø töø caát caùnh.

   Phia sau man bac

  Viewing 3 reply threads
  • Author
   Replies
   • #44202
    chuotkhongduoi
    Participant

     Kịch bản phim

     Gái nhảy. 2.

     Bắt đầu viết ngày 25- 4- 2003.

     Màn ảnh tối đen. Rồi có một dòng chữ trắng hiện ra:

     “Xin chân thành tặng bộ phim này cho những cô gái trong bóng tối. Hy vọng đây là một đốm lửa thắp lên”.

     1.

     Rạp hát. Nội- Đêm.

     Aâm nhạc vang lên ầm ầm. Đèn màu chớp rực rỡ.Khán giả vỗ tay rào rào, hò reo náo nhiệt. Trên sân khấu , mấy chục cô gái trong trang phục áo tắm đang làm động tác đi dạo trên biển. Một tấm phông vẽ hình trời xanh, mây trắng và các chú cá heo ở sau lưng họ.

     Ba bốn cô gái tuyệt đẹp, cao, trẻ trung với các vòng eo lý tưởng cùng sánh bước. Hô xoay vòng, để một tấm lụa mỏng vắt qua người bay lên huyền ảo.

     Khán giả reo hò. Một ông già làm rơi cả kính, nhặt lên vừa định đeo lại vào mũi thì một ông già khác ngồi bên cạnh giật lấy đeo trước.

     Các cô gái thay đổi đội hình, hết đi thẳng lại tới đi chéo. Rồi tất cả họ cúi đầu chào.

     Cô giới thiệu chương trình, mặc áo dài bước ra tuyên bố:

     _ Thưa các bạn, bây giờ là phần biểu diễn của người mà tất cả chúng ta chờ đợi từ lâu, nam ca sĩ Khánh Trường.

     Khán giả ào lên như sôi. Khánh Trường chạy ra, anh khoảng hơn hai mươi tuổi, đẹp trai theo kiểu thư sinh, anh cúi chào, nhặt một bó hoa dưới sàn diễn lên rồi cất tiếng hát bản “ Chân tình” của Trần Lê Quỳnh:

     “ Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay.

     Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh.

     Nguyện cho ngày thánh, em đềm như những sớm mai

     Những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong màu mắt em đang nhìn về anh….”

     Những khán giả hàng ghế đầu đứng lên rào rào.

     Khánh Trường hát tiếp:

     “ Và anh lại nhớ, những giờ em đứng chờ trông.

     Một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh.

     Tình yêu tìm thấy, nguyên vẹn sau đêm bảo dông.

     Giữa hoang tàng lãng quên, nơi cuối đường có em trông chờ đợi anh.”

     Ở các hàng ghế giữa, khán giả đung đưa như sóng người theo nhịp bài hát.

     “ Như chưa từng có những phút lìa xa

     Dấu gương mặt trên vai anh khóc oà

     Con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.

     Như anh được sống những phút đầu tiên

     Có cần đến những giây cuối cùng

     Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho anh”.

     Toàn thể khán giả trong nhà hát đứng lên vỗ tay. Mấy chục cô gái trẻ ôm hoa chạy ào lên sân khấu, họ như nhấn chìm Khánh Trường, có cảm giác anh bị chôn vùi.

     2.

     Mặt tiền nhà hát- Ngoại – Hoàng hôn.

     Khánh Trường vẫn mặc bộ quần áo biểu diễn, nhưng có khoác thêm chiếc áo veste, tay ôm nhiều bó hoa, chạy từ cửa hông ra .Đám khán giả hình như chờ đợi đã lâu, uà tới tặng hoa nữa và xin chữ ký.

     Oâng bầu béo phục phịch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại tóm lấy anh:

     _ Trường, Trường, buổi biễu diễn tới thì sao?

     Trường nhăn nhó:

     _ Cho tôi nghỉ vài ngày đi. Tôi mệt lắm.

     _ Oâng bầu rên rỉ:

     _ Cậu không hát là giết tôi đấy. Tôi quảng cáo rồi.

     Khánh Trường không ngớt nói câu xin lỗi. Anh ký lia lịa và hấp tấp chui vào chiếc xe hơi hiệu Mercedes loại lớn đang trườn tới. Mấy anh vệ sĩ mặc trang phục của công ty bảo vệ ‘ Long Hải’ phải ra sức cản đám đông. Cửa xe đóng lại rất vất vả, chiếc xe từ từ ra khỏi sân nhà hát trong vòng vây khán giả, rồi phóng mỗi lúc một nhanh.

     3.

     Cảnh đồng quê- Ngoai- Hoàng hôn.

     Chiếc Mercedes phóng trên nền trời đỏ rực qua những khung cảnh rất đặc trưng: Đồng lúa, bờ biển, cầu qua sông.

     4.

     Cổng sân bay Nội- Bài. Ngoại- Hoàng hôn.

     Chiếc Mercedes dừng lại trước lối vào của hành khách ga đi quốc nội. Khánh Trường hấp tấp cầm hành lý xách tay, có một người vệ sĩ kéo chiếc vali lấy ra từ “cốp” sau xe đuổi theo anh.

     5.

     Đường băng sân bay. Ngoại- Hoàng hôn.

     Chiếc phản lực cơ khổng lồ mang phù hiệu của Viêt-nam airlines chạy ra đường băng và từ từ cất cánh.

     Phia sau man bac

    • #44203
     n_c
     Participant

      chiếc mercedes đã đổi thành chiếc vitara

     • #44204
      txbuon
      Participant

       rồi sao nữa bạn? kể tiếp đi ….

      • #44205
       leo
       Participant

        …. bay lên trời…

      Viewing 3 reply threads
      • You must be logged in to reply to this topic.

      MoviesBoOm

      2003-2023

      Skip to toolbar