KWON SANG- WOO : Anh chàng đẹp trai- lãng tử

 • This topic is empty.
 • Creator
  Topic
 • #35928
  tulip
  Participant

   Anh chaøng hö hoûng cuûa COÂ BAÏN GIA SÖ
   Ñoùn xem COÂ BAÏN GIA SÖ taïi Diamond töø 3/12/2003)

   Neáu baïn coù moät oâng boá quyeàn theá giaøu suï, moät baø meï yeâu chieàu baïn heát mình vaø luoân beânh vöïc moãi khi baïn ñaám vôõ maët cuûa ai ñoù thì baïn coù hö hoûng khoâng?

   Ji- hoon trong phim Coâ Baïn Gia Sö laø con trong moät gia ñình nhö theá ñaáy. Anh coù oâng boá heã noåi noùng laø vung naém ñaám leân, luoân ra leänh cho moïi ngöôøi trong gia ñình vaø coù saün moät ñoaøn tuyø tuøng luoân chaàu chöïc ñeå tung heâ moïi thöù leân trôøi theo lôøi oâng chuû.

   Ji- hoon ít noùi! Caùi veû maët baát caàn moïi thöù vaø cuõng chaúng coi ai ra gì luoân laøm chöôùng maét moïi ngöôøi. Chæ caàn thaáy boä maët aáy thoâi, boïn ñaïi ca trong tröôøng ñaõ muoán ”hoûi thaêm söùc khoûe”.

   Boä phim khoâng ñeà caäp veà lyù do Ji- hoon boû Myõ veà Haøn, cuõng khoâng noùi roõ taïi sao caäu hoïc tuoät laïi 2 lôùp phoå thoâng (duø caäu chæ caàn coá gaéng trong moät thôøi gian ngaén laø ñaõ coù theå taêng ñieåm trung bình hoïc kyø töø 5 leân 50 ñieåm). Moät thaèng con trai ñeïp maõ, tieàn ñaày tuùi, caûnh saùt cuõng ngaïi hoûi thaêm khi haén quaäy phaù (vì oâ duø cuûa cha) vaø chöa moät teân löu manh naøo trong tröôøng maø khoâng phaûi traû giaù khi kieám chuyeän vôùi haén (haén quaù gioûi voõ vaø ñaày kinh nghieäm chieán tröôøng!)

   Xung quanh Ji- hoon laø nhöõng coâ gaùi xinh ñeïp hôïp mode, nhöõng anh baïn maøu meø nònh bôï vaø nhöõng keû thuø khoâng ñoäi trôøi chung vì ñaõ daùm qua maët boïn chuùng.

   Nhìn Ji- hoon, ngöôøi ta caûm nhaän ñöôïc söï nhaøm chaùn trong cuoäc soáng cuûa chính caäu ta. Moät cuoäc soáng quaù sung tuùc vaø chaúng caàn phaûi laøm gì maø coù theå höôûng thuï suoát ñôøi. Caùi veû saønh soõi moïi thöù aên chôi keå caû baïn gaùi taïo neân aùnh haøo quang maø bao keû ñua ñoøi ngöôõng moä. Nhöng trong maét moät ngöôøi bình thöôøng, ñaáy chæ laø moät keû löu ban, khinh ngöôøi vaø ích kyû moät caùch ñaùng gheùt.

   Ji- hoon raát coâ ñôn, caäu chaúng coù moät ngöôøi baïn thaät söï naøo ñeå chia seû. Ji- hoon cuõng chaùn ñôøi. Caäu chaúng coù lyù töôûng soáng vaø caûm thaáy nhaøm chaùn tröôùc cuoäc soáng hieän taïi. Vaø ñeå giaûi toûa noãi buoàn, caäu saün saøng ñaäp ai ñoù chaúng vì lyù do gì caû.

   Ji- hoon cuõng coù baïn gaùi vaø laø thaàn töôïng cuûa raát nhieàu ngöôøi trong tröôøng. Haõy nghe hoï noùi veà Ji- hoon: “caùch caäu huùt thuoác trong phoøng taäp theå duïc thaät laø ñieäu ngheä. Khi caäu nhaû khoùi voøng troøn vaø buùng maãu thuoáâc ñi, löng caäu troâng thaät uyeån chuyeån coøn chaân caäu duoãi thaúng ra. Ñoù laø ñoäng taùc ñeïp nhaát maø tôù thaáy ñaáy…”; hay “Anh laø tình yeâu lyù töôûng vuûa em, em ñaõ yeâu anh ngay töø caùi nhìn ñaàu tieân. Neáu ñöôïc, em muoán thöùc daäy beân caïnh anh. Em chöa töøng coù maûnh tình vaét vai naøo…”

   Cöù theá, Ji- hoon soáng buoâng thaû, thöïc duïng vaø phung phí thôøi gian cuûa mình vaøo nhöõng cuoäc ñaøn ñuùm…

   Baát ngôø, Ji- hoon phaûi hoïc theâm ôû nhaø! (Ji- hoon phaûi hoïc ñeå khoâng bò oâng boá caét heát caùc taøi khoaûn ngaân haøng cuûa mình). Luùc ñaàu, Ji- hoon raát böïc boäi khi phaûi ngoài nghe coâ gia sö chaùn pheøo rao giaûng veà môù lyù thuyeát cuõng chaùn pheøo nhö coâ aáy. Veà sau, caäu hoïc chaêm hôn moät chuùt, phaàn vì lkhoâng coøn choã naøo môùi laï ñeå vui chôi, phaàn vì tính öong ngaïnh cuûa coâ gia sö laøm caäu toø moø…

   Ji- hoon coù baûn chaát toát! Vaø caäu phaùt ñieân leân khi ngöôøi con gaùi caäu thöïc söï yeâu thích cuõng cho raèng giaøu coù laø moät trong nhöõng tieâu chuaån toát ñeå choïn baïn trai. Ji- hoon muoán thay ñoåi! Caäu sieâng naêng hoïc taäp hôn vaø coâ gia sö cuûa caäu tieáp tuïc daïy keøm cho em trai caäu.

   …Tình yeâu ñaõ ñeán kòp luùc ñeå chaép caùnh cho moät taâm hoàn ñang heùo uùa…

   Kwon Sang- woo trong vai Ji- hoon dieãn raát hay! Caùc cuù ñaám ñaù trong phim y nhö thaät vì boxing laø moät trong nhöõng moân yeâu thích cuûa anh. Ñoâi maét moät mí vôùi nuï cöôøi nheách meùp troâng ra veû laõng töû baûnh bao laém! Sinh naêm 1976 nhöng nhìn maët thì treû hôn tuoåi nhieàu. Caøng döõ daèn hôn khi ñi treân chieác moâtoâ ñua ñôøi môùi…

  Viewing 43 reply threads
  • Author
   Replies
   • #50140
    tulip
    Participant

     Có ai chỉ dùm cách đổi font đi…

     trời ơi…t ui đánh VNI-Times rồi past lên đổi qua Times News Romanc đó trời…hu hu

    • #50141
     becky
     Participant

      Chậc… trong nì xài Unicode é!!! Ko có type VNI-Times rùi paste we được đâu eh!!! Chắc lè fải type lại rùi eh tulip ui!!!

     • #50142
      tulip
      Participant

       Nhưng tui đã đổi font trứơc khi past lên rùi mà…???

      • #50143
       thien_thach_lua36
       Participant

        Sao vậy/ Chán quá hen! Tưởng là có một bài hay hay chứ! Dù sao cũng thấy tulip nhiệt tình wá chòi lun

       • #50144
        chuotkhongduoi
        Participant

         Bài của Tulip:

         Anh chàng hư hỏng của CÔ BẠN GIA SƯ Đón xem CÔ BẠN GIA SƯ tại Diamond từ 3/12/2003)

         Nếu bạn có một ông bố quyền thế giàu sụ, một bà mẹ yêu chiều bạn hết mình và luôn bênh vực mỗi khi bạn đấm vỡ mặt của ai đó thì bạn có hư hỏng không?

         Ji- hoon trong phim Cô Bạn Gia Sư là con trong một gia đình như thế đấy. Anh có ông bố hễ nổi nóng là vung nắm đấm lên, luôn ra lệnh cho mọi người trong gia đình và có sẵn một đoàn tuỳ tùng luôn chầu chực để tung hê mọi thứ lên trời theo lời ông chủ.

         Ji- hoon ít nói! Cái vẻ mặt bất cần mọi thứ và cũng chẳng coi ai ra gì luôn làm chướng mắt mọi người. Chỉ cần thấy bộ mặt ấy thôi, bọn đại ca trong trường đã muốn ”hỏi thăm sức khỏe”.

         Bộ phim không đề cập về lý do Ji- hoon bỏ Mỹ về Hàn, cũng không nói rõ tại sao cậu học tuột lại 2 lớp phổ thông (dù cậu chỉ cần cố gắng trong một thời gian ngắn là đã có thể tăng điểm trung bình học kỳ từ 5 lên 50 điểm). Một thằng con trai đẹp mã, tiền đầy túi, cảnh sát cũng ngại hỏi thăm khi hắn quậy phá (vì ô dù của cha) và chưa một tên lưu manh nào trong trường mà không phải trả giá khi kiếm chuyện với hắn (hắn quá giỏi võ và đầy kinh nghiệm chiến trường!)

         Xung quanh Ji- hoon là những cô gái xinh đẹp hợp mode, những anh bạn màu mè nịnh bợ và những kẻ thù không đội trời chung vì đã dám qua mặt bọn chúng.

         Nhìn Ji- hoon, người ta cảm nhận được sự nhàm chán trong cuộc sống của chính cậu ta. Một cuộc sống quá sung túc và chẳng cần phải làm gì mà có thể hưởng thụ suốt đời. Cái vẻ sành sõi mọi thứ ăn chơi kể cả bạn gái tạo nên ánh hào quang mà bao kẻ đua đòi ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt một người bình thường, đấy chỉ là một kẻ lưu ban, khinh người và ích kỷ một cách đáng ghét.

         Ji- hoon rất cô đơn, cậu chẳng có một người bạn thật sự nào để chia sẻ. Ji- hoon cũng chán đời. Cậu chẳng có lý tưởng sống và cảm thấy nhàm chán trước cuộc sống hiện tại. Và để giải tỏa nỗi buồn, cậu sẵn sàng đập ai đó chẳng vì lý do gì cả.

         Ji- hoon cũng có bạn gái và là thần tượng của rất nhiều người trong trường. Hãy nghe họ nói về Ji- hoon: “cách cậu hút thuốc trong phòng tập thể dục thật là điệu nghệ. Khi cậu nhả khói vòng tròn và búng mẫu thuốâc đi, lưng cậu trông thật uyển chuyển còn chân cậu duỗi thẳng ra. Đó là động tác đẹp nhất mà tớ thấy đấy…”; hay “Anh là tình yêu lý tưởng vủa em, em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu được, em muốn thức dậy bên cạnh anh. Em chưa từng có mảnh tình vắt vai nào…”

         Cứ thế, Ji- hoon sống buông thả, thực dụng và phung phí thời gian của mình vào những cuộc đàn đúm…

         Bất ngờ, Ji- hoon phải học thêm ở nhà! (Ji- hoon phải học để không bị ông bố cắt hết các tài khoản ngân hàng của mình). Lúc đầu, Ji- hoon rất bực bội khi phải ngồi nghe cô gia sư chán phèo rao giảng về mớ lý thuyết cũng chán phèo như cô ấy. Về sau, cậu học chăm hơn một chút, phần vì lkhông còn chỗ nào mới lạ để vui chơi, phần vì tính ưong ngạnh của cô gia sư làm cậu tò mò…

         Ji- hoon có bản chất tốt! Và cậu phát điên lên khi người con gái cậu thực sự yêu thích cũng cho rằng giàu có là một trong những tiêu chuẩn tốt để chọn bạn trai. Ji- hoon muốn thay đổi! Cậu siêng năng học tập hơn và cô gia sư của cậu tiếp tục dạy kèm cho em trai cậu.

         …Tình yêu đã đến kịp lúc để chắp cánh cho một tâm hồn đang héo úa…

         Kwon Sang- woo trong vai Ji- hoon diễn rất hay! Các cú đấm đá trong phim y như thật vì boxing là một trong những môn yêu thích của anh. Đôi mắt một mí với nụ cười nhếch mép trông ra vẻ lãng tử bảnh bao lắm! Sinh năm 1976 nhưng nhìn mặt thì trẻ hơn tuổi nhiều. Càng dữ dằn hơn khi đi trên chiếc môtô đua đời mới…

        • #50145
         hi_howareyou
         Participant

          fin này tui coi rùi. Lúc đâu zui “pà cố” luôn, sao này càng ngày càng nhạt nhẽo, đến kết thúc thì lại không được hay. Chỉ được cái là Kwon Sang Woo dễ xương wé chòi luôn, lại cao ráo, mặc đồ hết ý, chắc xỉu mất ặc…ặc..

         • #50146
          rosekey
          Participant

           Hiện Kwon Sang Woo đang đóng “Nấc thang đến thiên đường”, bạn diễn cặp là Choi Ji woo.Phim có kết thúc buồn.(Lại ung thư!!!)Rõ chán.

          • #50147
           yang
           Participant

            tui thích cái xe của anh này trong phim Cô bạn gia sư lắm, “rất hợp với dáng anh”!

           • #50148
            doc_co_cau_bai
            Participant

             cái gì của anh này docco tui cũng khoái hết ah..hehe…(cười đầy nham hiểm…)…..

            • #50149
             nbtsa
             Participant

              Mới coi xong fim này, coi bằng bản tiếng Hàn, fụ đề tiếng Hoa mới ghê chứ (bởi vậy chỉ “coi” thôi, chứ hông hĩu nói gì hết á!). Thấy cũng vui! Nhưng mà so với My sassy girl thì cón thua một bậc!

             • #50150
              allin
              Participant

               Kwon Sang Woo làm tui ngẩn ngơ mỗi khi thấy hình á. Chùi ui sao mà anh chàng này có kiểu cách, bộ dạng hay hay không thể tả. docco khoái cái gì nhất của anh nì thế? Có khi nào anh nì làm cho doc_co_cau_bai thành doc_co_bi_bai rùi không. E he, đắc tội sư tỉ. Tại hạ xin kíu.

              • #50151
               hoa
               Participant

                trời ơi, mình không biết là có cái mục này nên có viết về anh chàng này nhưng post đi đâu mất rồi

               • #50152
                kwonsangwoo98
                Participant

                 Sao chỉ toàn khen mà không ai chịu post hình Kwon Sang Woo lên vậy?

                • #50153
                 hanquoc20042005
                 Participant

                  Quả thật Kwon Sang Woo đẹp trai quá đi , không thể tả nổi. Anh ấy trông quyến rũ và hấp dẫn làm sao ấy. Coi phim mà muốn yêu anh ấy luôn đó. Trông anh ấy phong độ quá lại còn đểu theo cách dễ thương nữa chứ. Phải chi nước mình có người như thế nhỉ.

                 • #50154
                  yes
                  Participant

                   có người như thế thì sao hả bạn hanquoc20042005 ?

                   đúng là KSW quá sức phong độ,khó lòng mà k thích ảnh được.

                   muốn xem hình Kwon thì bạn vào [http://www.sangwooforever.com] là coi thoải mái.

                  • #50155
                   thanhlong
                   Participant

                    Cái anh Kwon Sang Woo này mặc đồ “bá cháy” thật … Tui xem phim “Nấc thang lên thiên đường” là chỉ để xem anh chàng này đóng phim ra sao sau “Cô bạn gia sư” . Nụ cười nhếch mép của “hắn” sao mà lãng tử thế, đầy vẻ bất cần đời mà lại rất manly . Nhưng tui khoái nhất cách ăn mặc của “hắn” cơ . Rất thời trang mà vẫn đầy nét lịch thiệp (hèn chi ko lạ khi “hắn” được lòng các nàng wá xá) . Xem phim “hắn” , tui cũng muốn bạn gái tui “diện” cho tui giống “hắn” dzậy . Quá bảnh ! Quá sang ! Quá thời trang ! I love KSW !

                   • #50156
                    red_hotpink_pink
                    Participant

                     ừ đây là anh chàng tui thích nhất trong mấy anh chàng DV Hàn

                     nhìn hay ho lắm

                     xem mấy cái phin điện ảnh của anh chàng này lại càng thích hơn, đánh võ đẹp chết được

                    • #50157
                     chocolate_chipchip
                     Participant

                      Cái đoạn cuối của phim hay á.

                      Cái đoạn mà cô gia sư ra giúp cậu học trò của mình đánh lại cái bọn du côn đó…..

                     • #50158
                      shuqi_love
                      Participant

                       Trời , tui cũng thích cái gã này lắm nhưng đọc bài này hổng hiểu , sao bạn post vội quá ???không chịu xem lại , uổng công sức !!!

                      • #50159
                       rosekey
                       Participant

                        đúng là trong số các actor hàn tui chỉ thấy anh chàng này coi được nhất.

                        trong Nấc thang lên thiên đường được tạo hình quá hay, tui cũng đang học theo để hớp hồn mấy cô! kể cả việc định mua chiếc mobile trượt Slide up D410 của anh ta trong phin. nhưng chưa có tiền, khà khà

                       • #50160
                        beijingrocks2001
                        Participant

                         Sao tui cũng thích hắn , nhưng mà phải đợi xem khá nhiều phim của hắn cơ chứ lần đầu nhìn trông ngố quá !!!

                        • #50161
                         admin
                         Keymaster

                          cô bạn gia sư, he dzui lám. Khi con gấu đứng thì của quý của nó cũng đứng……….

                         • #50162
                          autumntale
                          Participant

                           Phim này quá hay đi, oppa Kwon đánh nhau quá tuyệt, đẹp trai thì khỏi phải chê luôn, nhìn oppa đúng quá tuyệt, mê tít

                          • #50163
                           lovesangwoo
                           Participant

                            Đúng là 1 bộ phim cực kỳ dễ thương, tự nhiên lại xuất hiện thêm 1 anh chàng HQ cực kỳ đẹp trai với vẻ ngoài đầy lạnh lùn, nhìn oppa quá tuyệt vời

                           • #50164
                            soccon86
                            Participant

                             chùi ui!tui khoái anh chàng này lắm đó.bạn nào có trang web của anh chàng này không vậy?tui muốn load hình của anh ấy lắm. tui xem phim”nấc thang lên thiên đường” khóc wá trùi luôn.không ngờ anh chàng này khóc hay thật đấy. nếu ai biết trang web thí cho tui với nha.cám ơn trươc.

                            • #50165
                             admin
                             Keymaster

                              diễn viên này đóng phim có một kiểu, xem hoài thấy chán lắm. hai phim mới là thầy tu cưới vợ với gang tơ học đường đóng rất dở nếu không nói là quá dở

                             • #50166
                              nassisus247
                              Participant

                               Găng tơ học đường ông ni đóng được đó chớ, chỉ là nội dung phim chán thui . đánh đấm cũng ra trò hén

                              • #50167
                               admin
                               Keymaster

                                ngoài đánh đấm ra thì đâu có gì hay nữa đâu? mình thấy phim này buồn ngủ quá. chỉ có một đoạn vui là đoạn chạy trốn tui côn đồ thôi

                               • #50168
                                rubycup
                                Participant

                                 Mọi người có ai coi Love, so devine chua, anh chàng đóng một vai rất hiền lành và dễ thương, mặc áo caro sọc trong hợp hết sức.

                                • #50169
                                 admin
                                 Keymaster

                                  phim đó mình k thích chút nào , nhìn KSW bóng bóng thế nào ấy .Zí lại đóng cặp Han Ji Won mình k thích

                                 • #50170
                                  admin
                                  Keymaster

                                   Thích KSW trong NTLTĐ nhất , đang đợi coi Sad Sonata , phim này thấy KSW mặc đồ jean bụi bụi , đẹp trai dễ sợ .HIhixx…I love you

                                  • #50171
                                   admin
                                   Keymaster

                                    KSW vốn có ngoại hình côn đồ, đóng vai cha xứ nên giả vờ hiền lành nên nhìn như pê đê vậy đó. hihi

                                   • #50172
                                    nuocmattrecon
                                    Participant

                                     KSW mới đóng 1 bộ phim kinh dị hài đấy,tên gì thì o rõ nhưng đoạn quảng cáo cỏ vẻ hay,hấp dẫn ra phết

                                    • #50173
                                     icream89
                                     Participant

                                      Nói thật lòng là Kwon Sang Woo ko có điểm nào đẹp , gây ấn tượng từ lần đầu hết ( kể cả mắt 1 mí nữa) nhưng chính phong cách đã tạo nên 1 nét quyến rũ và ấn tượng khiến người ta dễ dàng đổ gục. Kwon Sang Woo muôn năm . Từ “cô bạn gia sư ” với bộ mặt gây cười cho đến ” nấc thang lên thiên đường ” khiến người ta phải tự hỏi ko biết anh lấy đâu ra nhiều nước mắt dể khóc như vậy .

                                      Tui thích nhất bộ mặt lúc Kwon Sang Woo giả “ngu” vừa tức cười lại vừa dễ thương gì đâu . Có thể nói hiện Kwon Sang Woo rất có điều kiện + tài năng để đến Hollywood và thành công tại đây .

                                     • #50174
                                      soccon86
                                      Participant

                                       bạn ơi!sao tui vô trang web([http://www.sangwooforever.com]) thì lại không tìm được zậy?không biết có gì không nữa? có ai còn trang web khác không?chỉ tui zới nha.

                                      • #50175
                                       autumntale
                                       Participant

                                        Mời các bạn vào website Fan Club của oppa ở Việt Nam http://www.sangwoofc.info

                                       • #50176
                                        admin
                                        Keymaster
                                        • #50177
                                         lovesangwoo
                                         Participant

                                          Hollywood làm gì chứ, chỉ cần ở HQ cũng quá xá nổi tiếng òi, chả có mấy DV HQ nhận lời mời của các nhà làm phim của Mĩ, đa số đều từ chối

                                          Vả lại phim HQ đang cần những nam Dv như oppa, và ĐA HQ đang phát triển vững chắc trên thế giới

                                         • #50178
                                          mattdamon
                                          Participant

                                           trui ui anh chuot ko duoi ga-lang we he, dich lai nguyen bai cho tulip luon….hi hi (cuoi lam wen do)^_________^

                                          • #50179
                                           alo_toingheday
                                           Participant

                                            hi hi đang bị đóng vai phụ trong phim Tình yêu và tham vọng (chiếu 11h trên HTV9)

                                           • #50180
                                            lovesangwoo
                                            Participant

                                             Phim đó lâu rùi, lâu lắm rùi, hồi đó oppa chưa nổi tiếng nên chỉ được đóng vai phụ thôi, nhưng giờ thì mời oppa đóng vai chính còn ko rãnh mà đóng nữa là vai phụ

                                             Mà có những vai như thế thì oppa mới đóng tốt như bi giờ chứ

                                            • #50181
                                             ir0n_m0nkey
                                             Participant

                                              Tên này đẹp trai nhỉ, dễ thương nữa ..mới coi học làm cha đạo xong

                                             • #50182
                                              alex_funky1112
                                              Participant

                                               dễ thương

                                              • #50183
                                               sakuragirlbb
                                               Participant

                                                pà kon coi anh í đóng fim cha đạo ở đâu dzây? rạp chưa chiếu mà, tui hỏi tìm băng đĩa rồi , chưacó

                                              Viewing 43 reply threads
                                              • The forum ‘Eastern stars’ is closed to new topics and replies.

                                              MoviesBoOm

                                              2003-2023

                                              Skip to toolbar