Castcrew

 1. Emmy Rossum
  Emmanuelle Grey Rossum
 2. Tang Wei
  Thang Duy
 3. Milla Jovovich
  Milica Natasha Jovovich
 4. Angelina Jolie
  Angelina Jolie Voight
 5. Megan Fox
  Megan Denise Fox
 6. Francis Ford Coppola
  Francis Ford Coppola
 7. Uma Thurman
  Uma Karuna Thurman
 8. Audrey Tautou
  Audrey Tautou
 9. Jennifer Love Hewitt
  Jennifer Love Hewitt
 10. Shia LaBeouf
  Shia Saide LaBeouf
 11. Steven Ma
  Mã Tuấn Vỹ
 12. Matsushima Nanako
  Tùng Đảo Thái Thái Tử
 13. Ken Zhu
  Chu Hiếu Thiên
 14. Raymond Lam
  Lâm Phong
 15. Joe Cheng
  Trịnh Nguyên Sướng
 16. Alex Fong Chung Sun
  Phương Trung Tín
 17. Tony Leung Chiu Wai
  Lương Triều Vỹ
 18. Kubozuka Yosuke
  Oa Trủng Dương Giới
 19. Kamenashi Kazuya
  Quy Lê Hòa Dã
 20. Shinohara Ryoko
  Tiêu Nguyên Lượng Tử
 21. Takenouchi Yutaka
  Trúc Dạ Nội Phong
 22. Nagase Tomoya
  Trường Lại Trí Dã
 23. Ueno Juri
  Thượng Dã Thụ Lý
 24. Takizawa Hideaki
  Long Trạch Tú Minh